Biedru interešu pārstāvība

Viens no LSAB PRO galvenajiem mērķiem ir  ir pārstāvēt, aizstāvēt, paust savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses. LSAB PRO vadības komanda veiksmīgi darbojas biedru interešu aizstāvībā un pārstāvībā gan uzņēmuma, gan nozares, gan arī starptautiskā līmenī. LSAB PRO prezidente ir aizstāvējusi doktora disertāciju par biedru aizsardzību ar arodbiedrību un koplīgumiem uzņēmumu reorganizācijas (uzņēmuma pārejas) gadījumā, kā arī guvusi starptautisku atzinību par  darbu biedru labā no UNI Eiropa un UNI Global.  Tāpēc LSAB PRO ir unikāla kompterence šajā jomā un faktiski esam  ledlauži modernai strādājošo interešu pārstāvībai ar arodbiedrību un koplīgumiem privātā sektorā:

 Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO ir patstāvīga un neatkarīga sabiedriska organizācija, kas apvieno pasta un loģistikas, telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju,  radio, TV un digitālo un elektronisko, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozarē, kā arī informācijas apstrādē un pārraidē strādājošos neatkarīgi no uzņēmuma vai iestādes īpašuma formas. Arodbiedrībai var pievienoties arī citās darbības sfērās nodarbinātie,  

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO mērķis ir pārstāvēt, aizstāvēt, paust savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses, tai skaitā:

1) tiesības uz cienīgu darbu un visiem tā veidojošiem elementiem – taisnīgu darba samaksu, drošu darba vidi un apstākļiem, vienādām iespējām un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, darbinieku un viņu ģimeņu sociālo aizsardzību, personīgās izaugsmes iespējām, samērīgu darba un privātās dzīves balansu, kā arī sabiedrības integrācijas veicināšanu un vārda un apvienošanās brīvību;

 2)sadarbību ar arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.

LSAB PRO izvirzīto mērķu realizēšanai:

        aktīvi piedalās konstruktīva sociālā dialoga veidošanā ar darba devējiem un valdību, sagatavo un slēdz darba koplīgumus par darbinieku darba un sociāli ekonomiskajiem jautājumiem uzņēmuma un nozares līmenī, kā arī kontrolē to izpildi;

      iesniedz pieprasījumus valsts un pašvaldību institūcijām par jautājumiem, kas skar strādājošo tiesības un intereses;

     ierosina un iesniedz priekšlikumus par izmaiņām tiesību aktos;

      piedalās konsultatīvo padomju, institūciju, komiteju, komisiju darbā, sarunās ar darba devējiem un organizācijām;

    veicina jaunu biedru iesaisti Arodbiedrībā;

organizē darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanas sabiedrisko kontroli saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

    veido Arodbiedrības sociālās palīdzības un apdrošināšanas fondus;

   sniedz konsultācijas un juridisku palīdzību Arodbiedrības biedriem;

     veic Arodbiedrības biedru izglītošanu;

    sniedz informāciju par Arodbiedrības darbību, izdod un izplata Arodbiedrības informatīvos izdevumus un materiālus;

  organizē kolektīvās un digitālās akcijas – mītiņus, manifestācijas, demonstrācijas, piketus, streikus un cita veida protesta akcijas – kā galējo savu biedru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšanas veidu;

 piedalās un sekmē sadarbību Latvijas un starptautiskajā arodbiedrību kustībā

 sadarbojas ar citām organizācijām uz savstarpējās vienošanās vai līguma pamata;

 atbalsta un veicina mācību, kultūras, sporta, tūrisma aktivitātes;

 Arodbiedrības biedru interesēs veic citas darbības saskaņā ar šiem Statūtiem un darbības programmu.

 

Piederība

 

   Par LSAB PRO  biedru var būt ikviens neatkarīgi no dzimuma, vecuma, rases, tautības, politiskās vai reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas, kurš atzīst Arodbiedrības Statūtus, sekmē organizācijas darbību un maksā biedra naudu. Visiem Arodbiedrības biedriem ir vienādas tiesības.

Iestāties Arodbiedrībā var uz personīgā iesnieguma pamata: Pieteikties – LSAB. Ja darba vietā nav arodorganizācijas, iesniegums jāadresē Arodbiedrības Valdei. Ja darba vietā atbilstoši LSAB PRO Statūtiem tiek izveidota arodorganizācija, iesniegumu par pievienošanos Arodbiedrībai kopā ar arodorganizācijas dibināšanas sapulces protokolu jāadresē Arodbiedrības Valdei, iesniegumam pievienojot arodorganizācijas dibināšanas sapulces protokolu.

 Lēmumu par darbinieka uzņemšanu Arodbiedrībā ar vienkāršu balsu vairākumu pieņem tā Arodbiedrības institūcija, kurai adresēts iesniegums. Ja darba vietā nav Arodbiedrības institūcijas, tad iesniegumu izskata Arodbiedrības Valde.
Ja Arodbiedrības institūcija atsaka darbiniekam uzņemšanu, viņam ir tiesības iesniegt savu iesniegumu augstākā Arodbiedrības institūcijā, informējot par neuzņemšanas iemesliem, ja tādi ir zināmi.

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Darba laiks:

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīgas saites

LSAB PRO jaunumi

Saņemiet LSAB PRO ziņas savā pastkastītē 

    © 2023. Visas tiesības aizsargātas LSAB PRO