Statūti

Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO statūti apstiprināti 2020. gada 7. novembrī LSAB 7.kongresā (ārkārtas).

Statūti reglamentē Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO uzbūvi un darbību, kā arī Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrības PRO biedru rīcību.

2.1 Arodbiedrības mērķis ir pārstāvēt, aizstāvēt, paust savu biedru darba, ekonomiskās, sociālās, profesionālās tiesības un intereses, tai skaitā:

2.1.1. tiesības uz cienīgu darbu un visiem tā veidojošiem elementiem – taisnīgu darba samaksu, drošu darba vidi un apstākļiem, vienādām iespējām un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem, darbinieku un viņu ģimeņu sociālo aizsardzību, personīgās izaugsmes iespējām, samērīgu darba un privātās dzīves balansu, kā arī sabiedrības integrācijas veicināšanu un vārda un apvienošanās brīvību;

2.1.2. sadarbību ar arodbiedrībām Latvijā un ārvalstīs.

2.2. Arodbiedrības darbības principi ir pašpārvalde, demokrātija un atklātums.

2.3. Arodbiedrība savu izvirzīto mērķu realizēšanai:

2.3.1 aktīvi piedalās konstruktīva sociālā dialoga veidošanā ar darba devējiem un valdību, sagatavo un slēdz darba koplīgumus par darbinieku darba un sociāli ekonomiskajiem jautājumiem uzņēmuma un nozares līmenī, kā arī kontrolē to izpildi;

2.3.2 iesniedz pieprasījumus valsts un pašvaldību institūcijām par jautājumiem, kas skar strādājošo tiesības un intereses;

2.3.3 ierosina un iesniedz priekšlikumus par izmaiņām tiesību aktos;

2.3.4 piedalās konsultatīvo padomju, institūciju, komiteju, komisiju darbā, sarunās ar darba devējiem un organizācijām;

2.3.5 veicina jaunu biedru iesaisti Arodbiedrībā;

2.3.6 organizē darba, darba aizsardzības un citu sociālās aizsardzības likumu ievērošanas sabiedrisko kontroli saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem;

2.3.7 veido Arodbiedrības sociālās palīdzības un apdrošināšanas fondus;

2.3.8 sniedz konsultācijas un juridisku palīdzību Arodbiedrības biedriem;

2.3.9 veic Arodbiedrības biedru izglītošanu;

2.3.10 sniedz informāciju par Arodbiedrības darbību, izdod un izplata Arodbiedrības informatīvos izdevumus un materiālus;

2.3.11 organizē kolektīvās un digitālās akcijas – mītiņus, manifestācijas, demonstrācijas, piketus, streikus un cita veida protesta akcijas – kā galējo savu biedru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšanas veidu;

2.3.12 piedalās un sekmē sadarbību Latvijas un starptautiskajā arodbiedrību kustībā

2.3.13 sadarbojas ar citām organizācijām uz savstarpējās vienošanās vai līguma pamata;

2.3.14 atbalsta un veicina mācību, kultūras, sporta, tūrisma aktivitātes;

2.3.15 Arodbiedrības biedru interesēs veic citas darbības saskaņā ar šiem Statūtiem un darbības programmu.

LSAB_Statuuti_7.11_.2020_final_.pdf

Bruņinieku iela 29/31, Rīga, LV-1001

Darba laiks:

Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta

Noderīgas saites

LSAB PRO jaunumi

Saņemiet LSAB PRO ziņas savā pastkastītē 

    © 2024. Visas tiesības aizsargātas LSAB PRO